مکمل من همواره عرضه محصولاتی را در پیش میگیرد که تقاضای عموم برای آنها زیاد بوده و همچنین کمپانی وارد کننده آنها دارای اعتبار و اعتماد عموم باشد

اما مسلما تنها به این مسئله اکتفا نخواهیم کرد و پس از دریافت هر محموله تعدادی از مکملها را بصورت تصادفی انتخاب کرده و جهت بررسی کیفیت به آرمایشگاههای معتبر مواد غذایی ارسال میکنیم تا پس از اطمینان از اصالت و کیفیت محصول در معرض فروش قرار گیرد